Leerlingenzorg

Home » Over onze school » Leerlingenzorg

Leerlingenzorg

Kindcentrum Kiezelrijk vindt de zorg voor uw kinderen erg belangrijk.

Wij werken samen met de kinderen en hun ouders/verzorgers op basis van
wederzijds respect en in een veilige leeromgeving.

Voorafgaand aan de toelichting op onze zorg voor de leerlingen, is het van belang te
weten dat u als ouder/verzorger altijd welkom bent om een afspraak te maken met de
leerkracht, de intern begeleider (Moos Leenders) en/of de directeur (Anne van Loon)
om uw zorgen of complimenten te delen.

Reguliere leerlingenzorg:​

Met behulp van het observatie- en registratiemiddel Pravoo volgen we de kinderen in groep 1 en 2 op vaste momenten in het jaar. De bevindingen worden met de ouders besproken. Overigens werken onze peutergroepen van kinderopvang Mamaloe ook met Pravoo. Moos en daarna ook de leerkracht hebben al voordat de kinderen in groep 1 instromen informatie gekregen van de peuterleidster. Mocht uw peuter extra ondersteuning nodig hebben, dan kan dat al voor aanvang van de basisschool samen met u opgepakt worden.

Vanaf groep 3 volgen we al onze leerlingen in januari/februari en mei/juni met het Iep leerling volg systeem (LVS). In groep 6 wordt de NSCCT afgenomen. NSCCT staat voor niet schoolse cognitieve capaciteiten toets. Deze staat gepland eind oktober/begin november. In groep 8 wordt de eindtoets in de maand april afgenomen. Wij gebruiken de Iep-eindtoets.

Daarnaast volgt de leerkracht de ontwikkeling van kinderen door middel van de methode-gebonden toetsen en observeert hij/zij o.a het welbevinden, de concentratie en de werkhouding naast de overige sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind.
Ook hierover hoort u tijdens de ouderavonden.

Moos bespreekt de vorderingen en het aanbod ook twee maal per jaar met de leerkracht in de zg. groepsbesprekingen. Daarnaast zijn er twee keer per jaar leerling besprekingen.

Er zijn leerlingen voor wie die het reguliere aanbod te makkelijk of juist te moeilijk is. Voor deze leerlingen wordt een aangepast programma gegeven in de groep. U moet dan denken aan verkorte instructie (als je het al weet kun je direct beginnen), meer lesstof en/of meer opdrachten voor de kinderen die meer nodig hebben en extra uitleg, veel herhaling van de reguliere lesstof, gebruik maken van ondersteunend materiaal voor kinderen die moeite hebben met de basisstof. De leerkracht zal dit met u bespreken.

Extra leerlingenzorg:​

Wanneer de aanpak zoals hierboven is beschreven niet voldoet, wordt de leerling besproken met Moos. Afhankelijk van de vragen zijn ouders daarbij aanwezig. In alle gevallen zijn zij hiervan op de hoogte.

Wanneer het aanbod van de verrijking in de groep niet voldoet, is er een
mogelijkheid tot plaatsing in ons verrijkingstraject. Juf Angela is samen met Moos het aanspreekpunt voor dit verrijkingstraject. Juf Angela zal zowel in aanbod als aanpak een plan maken. Hiermee wordt ook in de klas gewerkt. Juf Angela bespreekt de leerlingen, hun aanbod en de aanpak steeds met de leerkrachten.

Kinderen die ondanks de extra ondersteuning van de leerkracht moeite blijven houden met het aanbod, worden ook besproken met Moos. Samen met de ouders/verzorgers bekijken we welke stappen er genomen moeten worden.

De school heeft, voor de extra leerling zorg, de mogelijkheid om een beroep te doen op externe deskundigen. Het SOT (schoolondersteuningsteam) komt ongeveer 5 keer per schooljaar bij elkaar. In het SOT nemen een gedragswetenschapper van het
Samenwerkingsverband (Eefje van Leeuwen), de Jeugdprofessional van het Centrum voor Jeugd en Gezin (Stefanie Dekkers) en Moos standaard deel. Per kind sluiten de ouders en de leerkracht(en) aan. Het kan nodig of wenselijk zijn dat er ook andere deskundigen aansluiten. Denk hierbij aan de jeugdverpleegkundige, een medewerker van een onderzoeksbureau etc.

Dyslexie:​

Bij een vermoeden van dyslexie volgen we leerlingen volgens het masterplan dyslexie. Wanneer er mogelijk sprake kan zijn van ED (ernstige dyslexie) bestaat de mogelijkheid een aanvraag te doen bij de expert-groep dyslexie. Zij beoordelen het dossier en stellen vast of een kind in aanmerking komt voor vergoed (door de gemeente) onderzoek en behandeling.  Wanneer de ernstmaat niet voldoende vastgesteld wordt, kunnen ouders met de gegevens van school zelf een onderzoek naar dyslexie laten doen. Bij ons op school is juf Karlijn samen met Moos het aanspreekpunt voor dyslexie.

Dyscalculie:​

Bij een vermoeden van dyscalculie zal de leerkracht dit met de ouders/verzorgers delen. Ouders kunnen zelf ook dit vermoeden hebben. We werken met behulp van een protocol dyscalculie. Ook hier kunnen de ouders ervoor kiezen een onderzoek te laten doen.

Samenwerkingsverband​

In overleg met de ouders/verzorgers, is het bij leer-, motorische en/of gedragsproblemen mogelijk een beroep te doen op het Samenwerkingsverband Brabantse Wal, waarbij onze school is aangesloten. Ambulante dienstverleners van SBO en SO scholen (onder andere de Driemaster, de Kornalijn en de Mytylschool) bespreken de mogelijkheden voor aanpak met de ouders, leerkracht en intern begeleider. In sommige situaties werken ze ook met de leerlingen op onze school. Wanneer het nodig mocht zijn kan er voor de leerling een arrangement worden aangevraagd. We kennen daarbij een licht, medium en intensief arrangement. De eerste twee worden zonder meer op onze school uitgevoerd. Wanneer er een intensief arrangement wordt toegekend is plaatsing op een SBO school mogelijk en soms ook noodzakelijk.

Auris

Wanneer er sprake is van taalproblemen, bespreken we deze met ouders. Samen met hen vragen we dan een consultatie en advies aan bij Auris. Onze ambulant dienstverlener, Marije Leeflang, komt uw kind observeren en zal daarna de bevindingen met u, de leerkracht en Moos delen. Samen bekijken we dan wat er nodig is. Het kan zijn dan er logopedie wordt geadviseerd. Daarnaast is het ook mogelijk om een arrangement aan te vragen. Er kan een licht of medium arrangement afgegeven worden. Uw kind krijgt dan extra begeleiding en de leerkracht wordt ondersteund door specifieke handelingsadviezen, Dat kan op school met de hulp van Marije goed uitgevoerd worden. Onze leraar ondersteuner Jose Kools helpt mee met de uitvoering van het arrangement.

Centrum voor Jeugd en gezin (CJG)

Naast het Samenwerkingsverband en Auris maken we ook gebruik van de deskundigheid van het Centrum voor Jeugd en Gezin en de GGD. Aan onze school is Stefanie Dekker als jeugdprofessional betrokken. Zij sluit aan bij het SOT (zie extra leerlingenzorg). Daarnaast begeleidt zij ouders en kinderen bij opvoedingsvragen en zorgen. U kunt zelf contact opnemen met het CJG wanneer u een vraag heeft. (Fabrieksdijk 6, 4651BR Steenbergen. 0167 541131) Het is ook mogelijk om met Stefanie en de leerkracht en/of Moos uw hulpvraag te bespreken.

Jeugd gezondheidszorg (JGZ)

De jeugdverpleegkundige voor onze school heeft een keer in de maand vrije inloop voor ouders en leerkrachten. U kunt daar terecht met vragen over opvoeden en opgroeien.            De jeugdverpleegkundige biedt een luisterend oor en kan doorverwijzen wanneer nodig. Denk bijvoorbeeld aan een SoVa training voor uw kind wanneer hij of zij erg onzeker is. Wanneer zij op De Nieuwe Veste aanwezig is vindt u in onze schoolkalender. (inloop spreekuur JGZ).

De jeugdverpleegkundige op onze school is Chana Olaria.

Logopedie

In groep 1, 3 en 5 worden screeningslijsten logopedie door de leerkracht ingevuld. Nienke Kerstens, onze logopediste bekijkt deze lijsten en geeft advies aan de leerkracht. De leerkracht zal met u bespreken of logopedie voor uw kind mogelijk zinvol is. Wanneer u gebruik wilt maken van een logopediste, staat het u vrij uw kind(eren) bij een logopediste aan te melden voor een intake. U heeft daarvoor een verwijzing van uw huisarts nodig. Wanneer u kiest voor Nienke, zal de leerkracht u verder helpen bij de aanmelding. U kunt, in overleg met Nienke, bij de behandelingen aanwezig zijn als u dat wenst.

Nienke is ieder dinsdag bij ons op school aanwezig.

Fysiotherapie

Ook voor fysiotherapie maken we gebruik van screeningslijsten. Miriam Antonissen, onze fysiotherapeute, bekijkt deze lijsten en geeft advies aan de leerkracht. De leerkracht zal met u bespreken of fysiotherapie mogelijk zinvol is voor uw kind. Wanneer u gebruik wilt maken van een fysiotherapeute, staat het u vrij uw kind bij een fysiotherapiepraktijk aan te melden voor een intake. Hiervoor heeft u geen verwijzing nodig. Wanneer u kiest voor Miriam, zal de leerkracht u verder helpen bij de aanmelding. U kunt, in overleg met Miriam bij de behandelingen aanwezig zijn als u dat wenst.

Miriam is op donderdag bij ons op school aanwezig.

Contact

Wanneer kinderen gebruik maken van extra ondersteuning en/of externe deskundigen wordt de voortgang daarvan, naast de reguliere ouderavonden, nog minimaal 2 keer per jaar extra met de ouders en/of verzorgers en de leerkracht en/of Moos besproken.

Indien u vragen heeft over onze leerlingenzorg kunt u terecht bij Moos

RT José Kools
Leerkracht verrijkingstraject Angela Hagenaars
Gedragswetenschapper Eefje van Leeuwen
Ambulant dienstverlener Auris Marije Leeflang
Jeugdverpleegkundige en aanspreekpunt CJG Anouk Jacobs
Intern begeleider Moos Leenders
Fysiotherapie Miriam Antonissen

Wij gebruiken cookies...

Wil je weten wat dit betekend?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna exercitation ullamco